Usługi dodatkowe

Ubezpieczenie zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu (towarze) w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, a w razie konieczności – również w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania podczas zwykłego przebiegu transportu.

Co może być przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest transportowane mienie, w odniesieniu do którego ubezpieczający, zgodnie z ustaleniami kontraktowymi:

  • ponosi ryzyko przypadkowej jego utraty, ubytku lub uszkodzenia podczas transportu lub
  • ma obowiązek lub otrzymał zlecenie jego ubezpieczenia na obcy rachunek (na rachunek osoby trzeciej).

Czym może być przewożone ubezpieczone mienie?

Ubezpieczeniem objęte może być mienie w transporcie każdego rodzaju, a mianowicie:

  • 
drogowym,
  • kolejowym,
  • wodnym śródlądowym,
  • morskim,
  • lotniczym,
  • kombinowanym czyli zawierającym powyższe elementy,
wykonywanym przez zawodowego przewoźnika (transport zawodowy) lub wykonywanym przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego (transport własny).

Koszt ubezpieczenia:

W przypadku jeżeli wartość przesyłki nie przekracza 50 000 zł to ubezpieczenie Cargo to
koszt 50 zł netto, jest to wartość dodatkowo doliczana do faktury za transport.

Natomiast jeżeli wartość przesyłki przekracza 50 000 zł to koszt ubezpieczenia wylicza się
następująco : wartość przesyłki x 0,0012

Biuro Obsługi Klienta
+48 32 448 34 19
Napisz do nas